Τάσση, Μ., Αγγελίδη, Ε., Μαυροειδή, Ν., Γραμματόπουλος, Γ., & Μπόλιας, Κ. (2020). Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε Παιδιά και Εφήβους με ΔΑΦ, Ψυχιατρική Παιδιού & Εφήβου, Τόμος 7-8, Τεύχος 1-2

Τάσση, Μ., Αγγελίδη, Ε., Μαυροειδή, Ν., Γραμματόπουλος, Γ., & Μπόλιας, Κ. (2020). Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε Παιδιά και Εφήβους με ΔΑΦ, Ψυχιατρική Παιδιού & Εφήβου, Τόμος 7-8, Τεύχος 1-2

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η διεύρυνση τα τελευταία χρόνια, στον τρόπο κατανόησης της διάγνωσης και της φύσης του αυτισμού, έχει οδηγήσει στην αναγκαιότητα επανεξέτασης των θεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Με αυτούς τους προβληματισμούς, αναπτύχθηκε από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) μια υποστηρικτική προσέγγιση που ονομάστηκε Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΨΚΣΑ) και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας. Πρόκειται για συνθετική θεραπευτική προσέγγιση που επιδιώκει την καλύτερη εναρμόνιση του θεραπευόμενου με το κοινωνικό περιβάλλον, παράλληλα με τη διατήρηση της ατομικής του ταυτότητας, και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στους στόχους της ΨΚΣΑ περιλαμβάνονται η αναγνώριση και κατάλληλη έκφραση των συναισθημάτων, η βελτίωση της κοινωνικής επικοινωνίας, η ευελιξία της σκέψης, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εικόνας εαυτού, καθώς και η διαχείριση της συννοσηρότητας. Βασικές της αρχές αποτελούν η έμφαση στη θεραπευτική σχέση, η εξασφάλιση σταθερού θεραπευτικού πλαισίου και η εξατομικευμένη παρέμβαση. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη χρήση υποστηρικτικών τεχνικών συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας, τεχνικών ειδικά σχεδιασμένων για άτομα με ΔΑΦ, χρήση του παιχνιδιού ως θεραπευτικού μέσου, καθώς και χρήση ποικίλου οπτικού υλικού ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του ατόμου.

Πέραν της ατομικής αξιολόγησης της πορείας των περιπτώσεων που βρίσκονται σε ΨΚΣΑ, το ενδιαφέρον της Διεπιστημονικής ομάδας του ΚΠΕ εστιάστηκε εξ αρχής και στην επιστημονική τεκμηρίωση της συγκεκριμένης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. Διενεργήθηκε μελέτη για τη μεταφορά στο οικιακό περιβάλλον δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της ΨΚΣΑ, από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της οποίας αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική βελτίωση στις δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας σε διάστημα θεραπείας 6-8 μηνών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας 95 περιπτώσεων σε συνολικό διάστημα θεραπείας ΨΚΣΑ έως τρία έτη. Η Ψυχοθεραπεία στα άτομα με ΔΑΦ είναι ένας τομέας που βρίσκεται σε εξέλιξη και το ΚΠΕ προσδοκά να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο.

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe